Persoonsgebonden budget

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. Ze krijgen een geldbedrag waarmee zij zorg, hulp of begeleiding kunnen inkopen. Dit dossier behandelt het pgb gefinancierd uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).

Civiele bewindvoering

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam en kan zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd) rechtshandelingen verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.

Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de Kantonrechter een bewind over zijn goederen uitspreken. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren.

Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan. Beschermingsbewind is een puur financiële maatregel.

Beschermingsbewind is soms een ondersteunende (tijdelijke) maatregel voor schuldenaren in het traject van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Per 1 januari 2008 zijn de toelatingseisen voor de WSNP aangescherpt. Om te worden toegelaten moet een verzoeker aantonen dat hij/zij zijn leven op orde heeft. Beschermingsbewind of budgetbeheer kan een passende maatregel zijn om dit aan te tonen.

Inkomensbeheer

Dit wordt ook wel budgetbeheer genoemd en is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben.

Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan inkomensbeheer een prima oplossing zijn.

Na aanmelding wordt met u een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële situatie wordt besproken en een (voorlopig) budgetplan wordt gemaakt.

Om uw financiën te kunnen beheren sluiten wij een contract met u af. Hierin wordt opgenomen welke werkzaamheden HCT-Advies voor u gaat verrichten. Dit contract wordt tijdens het intakegesprek doorgenomen en ondertekend.

Bij inkomensbeheer blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk voor het doen van diverse zaken, zoals het verzorgen van uw belastingaangifte/toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding, het (in overleg) treffen van betalingsregelingen e.d.

Bij alle vormen van inkomensbeheer opent HCT-Advies voor u een bankrekening, die door HCT-Advies wordt beheerd.

Via deze bankrekening worden de inkomsten en uitgaven geregeld.